یکی از آثار تاریخی و با ارزش دوره تیموریان  بنای منارجنبان است که در غرب اصفهان و در جاده ی اصفهان به نجف آباد

بنا شده است .ویژگی منحصر به فرد بنای منارجنبان این است که با تکان دادن یکی از منارها ،منار دیگری که هم تکان میخورد که منار جنبانهای زیادی در عراق و عربستان هم ساخته شده که همه آنها در زمان تیموریان بنا شده است; و ویژگی جنبان بودن مناره ها در همه ی آنها دیده میشود .

ولی منارجنبان اصفهان یک وجه تمایز دیگر دارد که با تکان دادن یکی از مناها ن تنها منای دیگر بلکه کل بنا به تکان در میآید.

میگویند با تکان دادن زیاد مناره ها باعث ریختن  و خرابی کل بنا میشود.

راه صعود به بنا و مناره ها به وسیله درگاه کوچکی است که با پلکانی مارپیچ به بام مربوط میشود.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: