سی و سی پل یکی از زیباترین و خلاقانه ترین پلی است که در دوره صفوی به دستور شاه عباس بر روی زاینده رود ساخته شد.

این پل به دلیل اتصال  خیابان چهار باغ کهنه عباسی به خیابان چهار باغ بالا و باغ هزار جریب و عباس آباد احداث شد.

اين پل را بنامهاى: پل شاه عباسى – پل الله ورديخان – پل جلفا – پل چهل چشمه – پل سى و سه چشمه خوانده‏اند و وجه تسميه هر يك چنين است:

 

1- پل شاه عباسى از آن جهت گويند كه شاه عباس اول دستور بناى آن را داده است .

2-به الله وردیخان معروف است زیرا نام سرداری است که به دستور شاه عباس مامور ساخت این پل شد.

3-از لحاظ اينكه معبر مردم به جلفا بوده آن را پل جلف هم گفته‏اند .

4-چون در ابتداء چهل چشمه داشته به پل چهل چشمه هم معروف شده است .

5- و اينك سى و سه چشمه دارد به پل سى و سه چشمه اشتهار دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: