گور دخمه سان رستم

در استان کرمانشاه گورهای در دل کوها  قرار دارد که به انها گوردخمه میگوییند  که محل دفن و قرار دادن استخوانهای مردگان است یکی از گوردخمه های معروف استان کرمانشاه ، گوردخمه سان رستم است که نزدیک این استان در روستای قلعه مسکره ساخته شده است اتاق گوردخمه دارای ورودی به عرض ۷۵ سانتی متر، عمق ۶۰ سانتی متر و ارتفاع ۴۰/۱ متر میباشد ودارای سقفی تقریباً قوسی شکل است  .