بنایی در قرن هفتم هجری در شهر کرمان که به قپه سبز شهرت داشت بنا شده است که امروزه به گنبد سبز معروف است. اين اثر از بقاياى مدرسه و آرامگاه قراختائيان کرمان به يادگار مانده است. ولی در اثر زلزله قسمتی از آن ویران شده است.فقط سر در مدرسه آن باقی مانده است.

سقف ايوان آن بر اثر زلزله فرو ريخته و در دوران بعد بازسازى شده است. زيباترين قسمت ايوان کاشى‌کارى معرق آن است که در نوع خود بى‌نظير است. دو ستون دو طرف ايوان نيز زيبا و قابل توجه است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: