کوه بیستون

این کوه در  شرق کرمانشاه  قرار گرفته است بیستون بمعنای سرزمین خدا دراین کوه اثارهای تاریخی از دوران گذشته  بچشم میخورد مانند: ۱-غار شکارچیان  ۲-غار مرخرل ۳-غار مر تاریک ۴-غار مَر آفتاب ۵-غار مَر دودر  ۶-تپه نادری     ۷-سراب بیستون ۸-جاده تاریخی حاشیه سراب ۹-بقایای گورستان قدیمی۱۰-دژ تاریخی.

از جاذبه های گردشگری این کوه :

 *  کتیبه داریوش بزرگ  که  از زبان خود او ست وجو دارد که مربوط به دوره هخامنشی است که به سه زبان نبشته شده است.

که امروزه تنها چار متن از ان باقی مانده است که عبارت اند از : متن پارسی باستان، متن عیلامی، متن بابلی و متن آرامی