کوه الوند

کوه الوند از بلندترین کوهای  ایران با وسعت 1375 کیلومتر مربع  در استان همدان قرار گرفته است .بلند ترین قله ان با ارتفاع ۳۵۷۴ متر میباشد

 از جاذبه هایگردشگری  این منطقه میتوان به چند مورد ذیل اشاره کرد :

دره‌های ژرف و سرسبز، چشمه‌سارها، چمن‌زارها و قله‌های متعددی

  دشت هایی مانند: میدان میشان، تخت نادر، چمن شاه نظر و تخت رستم،

قله هایی مانند :  کلاغ لان ۳۴۸۰ متر، چهار قله (۳۱۸۴،) الوند ۳۵۸۴ متر، کمر لرزان ۳۳۳۸ متر، دائم برف ۳۴۵۰ مترتاریک‌دره ۳۳۱۴ مترو …

چشمه هایی مانند: چشمه تخت نادر،چشمه کلاغ‌لان،چشمه قاضی،چشمه ملک،هفت چشمه،چشمه خسرو ،بهشت آب و …