کلیسای هاکوپ که نام دیگر آن کلیسای یعقوب مقدس، اولین کلیسایی که در جلفا شهر اصفهان به دست ارامنه ساخته شده است و ارامنه توجه خاصی به این کلیسا دارند.

پلان  اصلی معماری کلیسای هاکوپ شبیه به صلیب بوده است که الان به دلیل از بین رفتن بازوی جنوبی این بنا به شکل مستطیل درآمده است.

کلیسای هاکوپ سه گنبد کوچک قوسی شکل و سقف بنا بر روی قوس هایی تکیه کرده اند که بر روی ستون های پهن متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی قرار دارند.

کلیسای هاکوپ داخل کلیسای مریم مقدس قرار دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: