کتیبه گنج نامه

دو کتیبه گنج نامه در غرب استان همدان ودر نزدیکی دره عباس آباد بناشده که متعلق به دوران هخامنشیان میباشد و به سه زبان پارسی ،بابلی،و ایلامی و به خط میخی  نوشته شده است .کتیبه ای که در سمت چپ قرارگرفته مربوط به داریوش بزرگ است که دارای طولی نزدیک به 290متر میباشد و کتیبه دوم  همان متن کتیبه اول نوشته شده و فقط اسم داریوش تغییر کرده به خشایار شا که دارای طولی به 270متر است .