کاروانسرای شاه عباسی بیستون

این کاروانسرا مربوط به دوران صفویه و در نزدیکی شرق کرمانشاه و در روستای بیستون کهنه بنا شده است .

از جاذبه های دیدنی این کاروانسرا ایئان چهارستونی که طول ان 83/60 متر وعرض ان 74/50 متر  میباشد و بر روی ان کتیبه قرارگرفته که نشاندهنده  قدمت ان  ،در دوران صفوی است

این کاروانسرا دوازه ای 50/3 مترو در اطراف ان هفت طاق نما بناشده است که در ورودی کاروانسرا،  محلی برای شاه نشینی ساخته شده است .