چشمه علی دراستان تهران ودر جنوب شهر ری واقع شده است .قدمت این چشمه به 8000 سال برمیگردد.

نام تاریخی این چشمه ” سورینی ” بوده که مربوط بوده به خاندان معروفی که در دوره اشکانیان در این منطقه زندگی می کردن بوده. بالاي چشمه علي تخته سنگي برجسته و  بزرگي   كه نقش برجسته فتحعلي شاه و برخي از شاهزادگان و درباريان قاجار بر اين سنگ ديده مي شود.
اين مكان در گذشته به عنوان تفرجگاه و شكارگاه شاهان قاجار بوده است.

سنگ نگاره فتحعلی شاه یا نقش برجسته چشمه علی واقع در چشمه علی شهرری یکی از کتیبه های فتحعلی شاه قاجار است که به دستور او احداث شده است، این کتیبه بر روی دیواره چشمه علی قرار دارد. این چشمه در شمال شهرری و در کنار پارک چشمه علی و زیر باروی ری قرار دارد.