در شوشتر چشمه ایی به نام سینزنگر که معنی سوزنگر و دوزنده میباشد واقع شده است.

حوض و طاق صخره‌ای سنگی و یک دهانه بزرگ مستطیلی سنگی از آثار اطراف آن است که چشمه از آن می‌تراود و پنج دهانه کوچک سنگی در اطراف دارد که آب در زیر آن‌ها جریان می‌یابد ویک درخت کهنسال که در اطراف چشمه قرار گرفته است.

در نزدیکی چشمه سیزنگر اتاقی یکدست از صخره تراشیده وجود دارد که توکمری نام دارد و هیچ مصالحی در آن به کار نرفته است و میگویند که مادر یکی از عارفاننامدار قرن سوم در آن جا دفن شده است.