چشمه آب معدنی تاپ تاپان در س‍ه ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی ج‍ن‍وب غ‍رب‍‍ی شهر آذرش‍‍ه‍ر واقع شده است. این چشمه  در ب‍‍الا‌ی ت‍پ‍ه ای ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ه‍م‍و‌ار م‍ش‍رف ب‍ه ار‌اض‍‍ی و طب‍ی‍‍ع‍ت ب‍ک‍ر با فشار گاز از دل زمین به حالت جوشان بیرون می‌آید که منظزه زیبایی ایجاد کرده و خاصیت شگفت انگیز درمانی آن گردشگران زیادی را در فصل‌های گرم سال به خود جلب می‌کند.

. آب م‍‍ع‍دن‍‍ی چشمه ت‍‍اپ ت‍‍اپ‍‍ان ق‍‍اب‍ل آشامیدن ن‍ی‍س‍ت ول‍‍ی اس‍ت‍ف‍‍اده و تماس با ای‍ن آب م‍‍ع‍دن‍‍ی ب‍ر‌ا‌ی ال‍ت‍ی‍‍ام ام‍ر‌اض پ‍وس‍ت‍‍ی ، درد‌ه‍‍ا‌ی ع‍ض‍لان‍‍ی و مف‍ص‍ل‍‍ی م‍ف‍ی‍د و ث‍م‍ر ب‍خ‍ش اس‍ت.

. آب م‍‍ع‍دن‍‍ی این چشمه از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه صاف و زلال ت‍ش‍ک‍ی‍ل ش‍ده و درج‍ه ح‍رارت آن در ف‍ص‍ل س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت و در م‍ح‍ل س‍رچ‍ش‍م‍ه 15 درج‍ه ب‍‍الای ص‍ف‍ر بوده و رس‍وب‍‍ات تراورتن و اکسید آهن سبب شده که رنگش ق‍‍ه‍وه ای باشد.

 

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: