پناهگاه حیات وحش قمیشلو در شمال غربی اصفهان قرار گرفته است.

در زمان قاجار پناه گاه حیات وحش قمیشلو یکی از بهترین شکارگاه های استان اصفهان بوده است.

در این منطقه بارندگی کم است و یک منطقه خشک میباشد.

منطقه حفاظت شده قمیشلو از دشت ها و کپه ها و دره ها و ماهورهای متعددی تشکیل شده است ارتفاعاتی که در این منطقه حائز اهمیت است موستان و دم زرد اتابکی دم دراز و عمرکوه اشاره کرد.

چشمه ها و منابع آبی که در این منطقه حفاظت شده است میتوان به چشمه کهوک و چشمه موسی و چشمه سنجد اشاره کرد.

حیواناتی که این منقه زیستگاه آنهاست قوچ و میش اصفهانی استکه گونه غالب منطقه هستند و آهوی ایرانی ،کل و بز و گرگ و پلنگ و شغال میتوان نام برد،

پرندگان این منطقه میتوان به قرقی ،سبز قبا گنجشک سانان و هدد اشاره کرد.

خزندگان لاک پشت خشکی و تیره های مختلف گیاهی میتوان اشاره کرد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: