میدان امام

این میدان در استان همدان و درمرکز این شهر قرار گرفته است ساخت این میدان توسط معمار المانی بنام کارل فریش انجام شده است معماری آنبه سبک باروک میباشد .این میدان مربوط به دوران پهلوی است و یکی از جاذبه های این میدان این است که به شش خیابان به طول سی متر و با زاویه 610درجه شاخه شاخه شده است .نمای ان از اجرو نقش های هندسی و پنجره های چوبی بنا شده است .