موزه پست وتلگراف

موزه پست وتلگراف در استان تهران با مساحتی 15000 متر مربع و در دو طبقه بنا شده است ودارای سه در ورودی میباشد.

معماری این مجموعه هم به سبک معماری دوره هخامنشیان و هم به سبک دوره اسلامی میباشد.

طبقه اول شامل غرفه‌هاي تشريفات يا وزرا است كه شامل تصاويري از وزراي پست و تلگراف و تلفن‌ است و سالن تمبرهاي داخلي شامل 1100 سري تمبر از سه دوره قاجاريه‌، پهلوي و جمهوري اسلامي است و نيز دو ويترين مربوط به كليشه اديسون و كليشه تمبر احمدشاه و در انتهاي سالن‌، ماكت پستچي زمان قاجاريه و نمادي از كوچه پست قرار دارد.طبقه دوم متشكل از سالن تمبر بين الملل و شامل قطعه‌هايي از تمبرهاي منتشره توسط 130 كشور عضو اتحاديه جهاني پست است.