موزه پارینه سنگی زاگرس

نخستین موزه پارینه سنگی که مربوط به  پیش از تاریخ  است در استان کرمانشاه قراردارد.در این موزه ابزار الات سنگی و استخوانهای انسان از دوره های پارینه سنگی در ایران به نمایش کشیده شده است .دراین موزه ایزار سنگی مربوط به امیلیون سال است نگهداری میشود شما میتوانید.

این مجموعه دارای چهار بخش میباشد:

بخش اول در مورد ابزار آلات سنگی و چگونه انسان‌های نخستین این ابزار را درست کرده اند.

بخش دوم استخوان‌های انسان‌ها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و جمجمه انسال نئاندرتال و فسیل‌های غار وزمه قرارگرفته است.

بخش سوم که ابزار آلات سنگی که متعلق به دوره دیرینه‌سنگی است.

بخش چهارم ابزارهای سنگی و استخوان‌های حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی است.