موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای تهران ،در استان تهران و درپارک مجسمه با تندیس هایی از هنرمندان ایران با مساحت 2000 مترمربع قرارگرفته است دراین موزه تندیس هایی ازجمله هنري مور، آلبرتو جياكومتي و پرويز میتوان مشاهده کرد.

 

 

 

نقشه گوگل