موزه ایران

اين موزه مربوط به يكي از نگارگران عصر صفويه است و آثار آن متعلق به دوره ماقبل تاريخ تا قرن 13 میباشد.

این موزه شامل 2تالار و یکتابخانه به شرح ذیل میباشد:

1-تالار پيش از اسلام

2- تالار هنرهاي اسلامي شامل:

الف) آثار هنري و صنعتي

ب ) نگار گري

ج ) خوشنويسي

3– كتابخانه
  

 

نقشه گوگل