منطقه شکار ممنوع توت سیاه

این منطقه در نواحی بوانات   با مساحتی 20000 هکتار در استان شیراز قرارگرفته است که دارای دورشته کوه سفید و عمر کوه میباشد .

نوع پوشش گیاهی و حیوانی

  در این منطقه نوع گونه های حیوای و گیاهی بسیار نادر یافت میشود که بسیار هائز اهمیت میباشند مانندو زیستگاه مناسبی برای اینگونه جانوران وگیاهان میباشد .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: