معبد آناهیتا

این معبد بر روی تپه ای طبیعی با سی و دو متر ارتفاع از سطح زمین در شهر کنگاور در استان کرمانشاه قرار گرفته است .

این معبد برای الهه اناهیتا که مظهر پاکی و دور از الودگی است که در ایران قدیم بوده ،ساخته شده است.

در نزدیکی این معبد معدن چهل مردان بناشده است  معبداناهیتا دومین بنای سنگی در ایران میباشد.