مسجد جامع همدان

این مسجد  در نزدیکی میدان  استان همدان بنا شده است و در ان کتیبه ای وجود دارد که مربوط به تاریخچه این بنا میباشد .این مسجد به سبک دوره قاجاریه  باز میگردد  و دارای سه در ورودی است و این ساختمان به شکل مستطیل چهار ایوانی است .در قسمت جنوب این مسجد ایوانی قرار گرفته که بر روی ان با کاشی نان الله و پنج تن حجاری شده است .