مسجد جامع تهران

این مسجد در مرکز محله بازار تهران و در نزدیکی مسجد امام خمینی قرار دارد این مسجد به دلیل قرار گیری در بافت اصلی شهر تهران، همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بناي کنوني مسجد به مساحت تقريبي چهار هزار متر مربع داراي چهار شبستان بزرگ، يک شبستان زيرزميني و بناي ديگري بر بالاي آن- در مجموع، 6 شبستان – صحن وسيع مستطيل شکلي شرقي – غربي و دو ايوان بزرگ از عهد قاجاريه و همچنين بخش هاي نوسازي چون کتابخانه است . شبستان جنوبي به نام مرحوم شاه آبادي و شبستان بالاي زيرزمين به نام مرحوم استرآبادي معروف شده است . شبستان جنوبي داراي 8 ستون يا جرز و پوشش طاق و گنبد است . شبستان بزرگ که در کنار اين شبستان قرار دارد، داراي 0 1 ستون است و به هنگام تابستان مورد استفاده قرار مي گيرد ورودی اصلی مسجد در سمت غرب از بازار شمالی چهارسوق بزرگ قرار دارد و در هریک از گوشه‌های شمال شرقی و جنوب شرقی، درِ فرعی وسیله ارتباط آن را با کوچه‌ها و بازارهای پیرامون مسجد فراهم می‌سازد.. شبستان گرمخانه يا شبستان زمستاني با 12 ستون در امتداد دو شبستان قبلي قرار دارد و در کنار آن دو، بخش قديمي مسجد را تشکيل مي دهد و ظاهرا واقف يا واقفان اصلي، مسجد را در همين سه شبستان قرار داده اند. سبک معماری ابتدای دوره اسلامی است آثاری که در مسجد جامع وجود دارد و  ثبت ملی رسیده، به دوران آل بویه، صفویه و قاجار بازمی‌گردد این مسجد دارای صحن بزرگی با جهت شرقی- غربی است که دو ایوان عظیم و شبستان‌هایی ایوان‌ها در از دوره قاجاریه دارد. شبستان ضلع شرقی آن‌، معروف به چهل‌ستون‌، آتشکده زرتشتیان بوده‌ که در حال حاضر بسته‌است‌ .