مراسم چهارشنبه سوری

در این شب مردم به حوض ماهی که نزدیک آرامگاه سعدی است رفته سرو تن خود راشستو شو میدهند و رسم دارند دراین شب با چهل کلید که در کاسه ای قرار داده اند سر و تن خود را بشویند و بر این عقیده دارند که این کار باعث درمان بیماری ودوری از هر گونه بلا می شود . همچنین در شب چهارشنبه زیارت حضرت شاه چراغ سوری، فال گوش ایستادن، پختن آش ابودردا که با اداب خاصی تهیه میشود ، آجیل چهارشنبه سوری و تفال بر دیوان حافظ، از جمله دیگر مراسماتی است که دراستان فارس برگزار میشود .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: