مراسم نام گذاری نوزاد

در شب ششم زایمان مراسمی برای نامگذاری نوزاد برگزار میکردند کهدر این مراسم نوزاد را در بغل ریش سفید مجلس می گذاردن و اذان را در گوش راست و چپ نوزاد میخواند وچند اسم را در لای قران میگذاشتند تا نامی برای نوزاد برگزیند.بعد انتخاب اسم صلوات ختم میکردند.

همچنین مراسم آش دندانی برای کودکی که تازه صاحب دندان شده بود آشی درست میکردند که راحت تر دندانهایش بیرون بیاید.