مراسم عقیقه

در شیراز رسم است که نوزادی که متولد میشود گوسفندی را برای آن ذبح می کنند.این مراسم تا هفت سالگی کودک میتوان به تعویق بیفتد ولی نباید موی کودک را تا قبل از عقیقه کردن کوتاه کنند.امروزه این رسم امروزه کم رنگ شده است .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: