مراسم سیزدهم تیر ماه 

در شب سیزدهم تیرماه مردم در خانه ها دور هم جمع میشدند وبرای هم فال حافظ میگرفتند و داستان و قصه برای همدیگر تعریف میکردندو جوانان و نوجوانان به پشت بام ها رفته و دستمالی را به پشت بام خانه دیگر می انداختن تا صاحب خانه برایش پول میگذاشتن.