مراسم درخت نارنج

در استان فارس و درشهر شیراز رسم بر ان است که اگر درخت نارنجی ،کم میوه بدهد برایش عروسی بگیرند.این رسم به این شکل برگزار میشود.زن صاحب خانه همه زنان همسایه را به خانه خود دعوت میکند و با یک اره یه سمت درخت میرود که ان راقطع کند اما یکی از زنان ضامن این درخت میشود که در بهارسال بعد میوه بدهد و روی سر درخت یک تور می اندازند و روی سرش شکر وپیر میریزند و شعر میخوانندوشادی می کنند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: