قلعه دختر

در شمال رامهرمز  در دامنه های میانی کوهی گچی روی دو تپه قرار گرفته است معماری آن به دلیل شکل گرد و دایره مانند قلعه شبیه قلعه های رومی می باشد.

و قلعه دختر شبیه دژی است که که در روزگار ساسانیان برای حفاظت راه نظامی و تجاری شوش و اصفهان نظارت بر جلگه زراعی مزارع و انبارهای غله ساخته شده بود.