در شمال شرقی شهر کرمان دو قلعه قرار گرفته است که یکی “قلعه دختر”یا “قلعه گواشیر”است که به عنوان یکی ازآثارمعروف تاریخی شهرکرمان بشمار می آید  این قلعه در بیشتر تاریخ به نام قلعه کوه از آن یاد شده است اما امروزه فقط با نام قلعه دختر از آن یاد میشود.

قلعه دختر برفرازصخره ای ازسنگ قرارگرفته وبقایای آن هنوزمایه شگفتی بیندگان است .این قلعه متعلق به دوران ساسانیان می باشد،که بازمانده معبدآناهیتاوپرستش گاه ایزدباددرآن منطقه است.”آناهیتا”نگهبان آب ها،زنان ،گیاهان وباروری بوده است.

قلعه دومی که قابل رویت است قلعه اردشیر نام دارد که کنار قلعه دختر واقع شده است؛.دیوارهای قلعه ازخشت های بسیارضخیم ساخته شده است ،که ازابعاد خشت های معمولی ومتداول بسیاربزرگتراست .درفاصله بین دو قلعه ساختمانهای مثل قصر،عبادتگاه و…دیده می شود، ازقطعات کاشی هایی که “میجرساکس “درمحوطه قلعه دیده ،برمی آیدکه ازساختمانهای آن علاوه برجنبه نظامی ،جنبه بزمی نیزداشته وهنرهای ظریفه درتزیین آن دخیل بوده است.

قلعه به نام  به اردشیربابکان است .اردشیربابکان بنیانگذارشاهنشاهی ساسانی ،دراوایل تشکیل حکومت مقتدرمرکزی ،وپس ازفروکش کردن شورش شهرهای داراب گردونی ریزدراستان فارس به قصدبازپس گیری کرمان حرکت کرد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: