قلعه ارجان در شمال شرقی بهبهان قرار گرفته است و نام شهر را دلیل نام گذاری قلعه میباشد . 

قلعه ارجان بهبهان در زمان ساسانیان و برای دفاع در برابر هجوم اقوام عرب در قسمت شمال غربی بهبهان توسط آریابرزن که در زبان رومی آریوبرزن گفته می شود ساخته شد.

قلعه ارجان در ارتفاع کوهی به نام سنگلاخ قرار گرفته است که به یک تخته سنگ متکی میباشد که و آب باران از همان تخته سنگ ها وارد انبارهای قلعه میشود و آنهارا پر میکند.

اسلوب ساختمان برج ها از قلاع رومی اقتباس شده و به شکل مکعب می باشد. صحن قلعه ارجان نسبتا وسیع است و از طرف صحن سه طبقه چند شاخه معروف به طاق رومی می باشد.