در شوش قلعه ایی به نام آکروپل  وجود دارد که به قلعه فرانسوی ها هم شهره است و در زبان یونانی به بلندترین منطقه شهر گفته میشود و نکته جالب اینکه این قلعه شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد.

قلعه آکروپل را از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی آجر که دارای نقش با خط میخی چغازنبیل توسط معماران دزفولی ساخته شده است.

این قلعه تا پیش از انقلاب اسلامی در اختیار فرانسویان بود و پس از آن به عنوان پایگاه باستان شـنـاســــی شــــوش مـــــورد اســـتـــفــاده قــرارگـرفت.

از مهم ترین آثار که از قلعه آکروپل بدست آمده مجسمه معروف ملکه نامیراستون و و لیوان مشهور سفالی شوش به رنگ نخودی ونقش بزکوهی و لوح قانون نامه حمورابی میباشد.