در ناحیه ایذه قلعه ایی به نام تل بنا شده است و اینکه این قلعه مرکز خان های ایل بختیاری بوده است و چندین قلعه در آن وجود دارد.

ساکنان قـلـعـه تـل بـه هـنگام کندن پی خانه شان دو سنگ بزرگ که به زمان عیلامیان مربوط می شوند، از زمین بیرون آورده اند. یکی از سنگ ها پایه ستون ودیگری سنگی منقوش است که چهار نقش دارد و دو نفر در تقابل دو نفر دیگر ایستاده اند.