غار پیده مهم ترین غار خوزستان است که زیستگاه انسان در زمان پارینه سنگی را نشان میدهد.

گروهی از محققان فرانسوی روی این غار تحقیق کردند که به دلیل لغزنده بودن و تونل های باریک و رطوبت بالای 30 درجه و نمناک بودن ادامه به تحقیق ندادند.

سنگ چین های درون غار وجود دارد که احتمالا دست ساز هستند و حفره ایی بزرگ در میان غار است که حوضچه ایی به وجود آورده است که احتمالا آب انبار بوده است.