این غار در منطقه کاملا بکری هست که حتما احتیاج به راهنما داره، غار فنی نیست، فقط چند جایی دست به سنگ باید شد، غار بسیار زیباست و دارای چند تالار و استالاگمیت ها و استلاکتیک های زیادی داخل غار وجود داره و غار واقع در کوه پرویزه که چند متری از کف زمین بالاتر هست.

چند متر از سطح زمین بالاتر غاری به نام پرویز وجود دارد که در آن چند تالار قرار گرفته است و استالاکتیت ها و استالاگمیت های زیبایی در آن وجود دارد

غار پرویز بسیار زیباست ونیازی به وسایل فنی نداردولی به راهنما نیاز است.

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: