در شرق شهر مرند غار استالاکتیت وجود دارد که از مسیری سواره رو میتوان رفت.

 مابین روستای زرقان و دوگیجان کوه مرتفعی است به نام مقاطقع  که غار در این کوه واقع شده است.

 ورود به غار بصورت تقریبا عمودی از سوراخی که میبایست بصورت تک تک وارد آن شد میسر است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: