غار دو اشک

 دو غار درکنار هم در استان کرمانشاه و درنزدیکی طاق بیستون قرارگرفته است ارتفاع این غار 1600متر از سطح دریاست، که یکی از این غارها دهانه کوچکتری از دیگری دارد بهمین دلیل نام این غارها را ،غار دو اشک گذاشته اند .از جمله جاذبه های گردشگری این غار:

مجموعه ای از پارینه سنگی که مساحت ان نزدیک به 400متر مربع است و درانتهای ان یک دالان کم عمق قرارگرفته است در این غار استخوانهای حیوانات و تکه های کوچک زغال ،ابزار شاخص موستری مانند خراشنده جانبی و یک پونت دیده میشود.