در استان کرمان در شهرستان بافت روستایی به نام جفریز گوغر قرار دارد که در این روستا غاری به نام جفریز گوغر یا چشم سبز واقع شده است.  غار جفریز گوغر  از حدود ۸۰ میلیون سال پیش شروع به پدید اومدن کرده است.

 با توجه به خط های روی سنگ ها که  نشان میدهد که سطح آب در غار به تدریج پایین رفته است و کم کم رسوب ها را  در خود حل کرده است و با فرسایش شدید غار را به وجود آورده است.

جفریز گوغر  چندین دهانه مختلف دارد و بسیار عمیق میباشد و در آن آب جریان دارد. در اطراف این غار فسیل های جانداران دوران کرتاسه نیز وجود دارد، زیرا منطقه کرمان و فلات ایران در زمان کرتاسه زیر آب بوده است و در واقع بر اثر فرسایش آبی به پدیدار شده است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: