یکی از مهم ترین گردشگاه هایی که در جنوب تبریز واقع شده است شاه کولی به معنای استخرشاه ترجمه شده است که گول در زبان ترکی  به معنی استخر میباشد که در زمان صفویه نسبت داده شده است.

تا قبل از دوران صفویه اینخا بزرگترین منبع ذخیره آب جهت آبیاری باغ های مناطق تبریزی و دروازه های تهران بوده است.

در دوران صفویان دور این منطقه دیوار کشیده ش همه ی شن ها و ماسه های داخل آن را خارج کردند.

در دوران قاجار در اطراف این استخر خیابانهایی جهت عبور و مرور احداث شد و درختان تبریزی بید مجنون و گل های اطلسی متعددی برای تزیین کاشته شد.

در زمان پهلوی به شهر داری واگذار کردند.

عمارت کلاه فرنگی عمارتی 2 طبقه ی 8 ضلعی است که در وسط دریاچه قرار گرفته است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: