شیر سنگی

مجسمه سنگی با طول 5/2 متر و عرض 15 سانتی متر در استان همدان بر روی تپه باستانی که در زمان قدیم ، گورستان بوده  قرار گرفته است .این مجسمه شیر سنگی متعلق به دوران مادها است  .بعد از حمله اعراب به همدان نام این شیر را باب الاسد نهاده اند به معنای دروازه شیر ، زیرا مجسمه شیر سنگی در آن روزگار در دروازه استان همدان قرار گرفته بود و امروزه در میدان شهر همدان بنا شده است .