سنگ نگاره بیستون

سنگ نگاره بیستون در نزدیکی استان کرمانشاه و در شهری بنام بیستون قرارگرفته است.

بیستون به معنای سرزمین خدا میباشد . کتیبه بیستون داراي سه نوع خط فارسي باستان ، ايلامي نو ، بابلي نو يا اکدي است .

 اين کتيبه يکي از معتبرترين و مشهورترين سندهاي تاريخي جهان است . زيرا مهمترين نوشته ميخي زمان هخامنشي بر روی ان نوشته شده است . مجموعاً سطحي که اين کتيبه در برگرفته به طول 5/20 ( بيست متر و پنجاه سانتيمتر ) و عرض 80/7 ( هفت متر و هشتاد سانتيمتر ) مي باشد .