در جنوب غرب استان خوزستان رودخانه ایی به نام کرخه قرار دارد که از جنوب رشته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد و در نهایت در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هوالعظیم میریزد.

پس از رودخانه های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران در این منطقه از نظر آبدهی رودخانه کرخه میباشد.

حوضه آب ریزی رودخانه کرخه استان هتی کرمانشاه -همدان-ایلام-لرستان-خوزستان و کردستان است.

کرخه بعد از وارد شدن به خاک عراق به رودخانه ایی از پیوستن دجله و فرات پدید آمده است میریزد.

سدکرخه بزرگترین سد ایران است و یکی از بزرگترین رودهای خاکی ایران و خاورمیانه و دنیا میباشد.