در جنوب کوه های سهندرود خانه ایی به نام مردوق سرچشمه میگیرد و بعد از گذر کردن از عراضی مراغه و گذر کردن از روستاه به دریاچه ارومیه میریزد.

رودخانه مردوق تغریبا فصلی بوده است ودر زمان تابستان تقریبا خشک میشود.

دلیل نامگذاری رودخانه به دلیل رنگ خاکش به صورت مور دیده میشود نامگذاری شده است.

و مردو به معنی رودخانهایی به رنگ مور است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: