در ارتفاعات پیر سقا در جنوب شهرستان اهر رودخانه ایی به نام رودخانه اهر جاری است.

رودخانه اهر در مسیر جریان خود از چند دهستان گذر کرده و به رودخانه قره سو در مشکین شهر میپیوندد.

این رودخانه با طول ۲۴۰ کیلومتر بعد از عبور از دهستان های گرما دوز، ورگهان و یافت، سرانجام بعد از مشروب ساختن اراضی زراعی روستاهای هم جوار، در اصلاندوز به ارس می ریزد.

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: