در حد فاصل ماهان و شهداد رشته کوه پلوار قرار دارد ومردم محلی آن را با تنب میشناسند.

کوهستان پلوار همانند دیوارى ناحیه  جنوبى کویر لوت را از بخش‌هاى درونى کشور جدا میکند و پلوار یا پل وار به معنای  پلی است میان کویر لوت و کرمان که کویرلوت و شهداد را از کرمان جدا می‌سازد پلوار سومین قله دشوار و فنی کشور بعداز دندان اژدها ۴۴۰۰ متر در رشته کوههای تخت سلیمان و جوپار یا سه شاخ بزرگ به ارتفاع ۴۱۳۵ متر  – قله پلوار قرار گرفته است.

تونل بین شهداد و کرمان ۲۳۰۰ متر طول دارد که طولانی‌ترین تونل خاورمیانهمیباشد و در دل رشته کوه پلوار قرار گرفته است.

این قله از جبهه شرقی رشته کوه یعنی روستای “جوشان” به دلیل شباهت بسیار آن به دماوند در زمستان و بهار در میان کوهنوردان استان به دماوند کرمان معروف شده است. 

از مهم‌ترین کوه‌هاى این کوهستان از سوى شمال به جنوب به ترتیب میتوان به  تیغه سیاه، تل زرد، تل شورد، دینر، میانکوه، سیاه کوه گورک، ده مانى روز، خرخسرو،  گودرچاه و… اشاره کرد. از  این کوهستان رودهاى متعددى سرچشمه مى‌گیرند که تعدادى از آن‌ها پس از سیراب کردن روستاها به سوى کویر لوت سرازیر شده و در شن‌زارهاى آن فرو مى‌روند و تعدادى دیگر نیز به سوى غرب روان شده و به رودخانه  شور مى‌پیوندند.

رود دهن غار شیرین‌رود،  رود حرجند، ، رود خرشگى، رود شهداد، رود درسخت،  جفتان، خفتان و … و از جمله رودهایى که به سوى غرب جریان مى‌یابند ؛از شمال به جنوب عبارتند از: رودخانه چترود، آب حسین‌آباد و رود سفید مهم‌ترین رودهایی هستنند که در دامنه‌هاى شرقى جریان داشته و به کویر لوت مى‌ریزند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: