یکی از سوغاتی های استان فارس خرمای جهرم است.

زنان استان فارس با این خرما رنگینک ،حلوا،نان مشت ،نان کماج ،رولت خرما درست میکنند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: