در استان کرمان شهرستانی به نام جیرفت قرار دارو که معیشت مردم با کشاورزی میگذرد.

روزی یکی از کشاورزان که مشغول به کندن زمین خود بود تکه ایی از یک کاسه را از زمین بیرون آورد بعد که توسط باستان شناسان شروع به حفاری شد گورستانی با قدمت 5000 هزار سال میباشد.

از منطقه جیرفت اشیا بسیاری با قدمت زیاد کشف شده است که چند نمونه از آنها میتوان اشاره کرد مثل لوح های گلی که چند شکل هندسی روی آن کشیده شده بود که نخستین خط در جهان بوده است و اشیاء بدست آمده است که از این تپه باستانی بیشتر ظروف سنگی و سفالی کشف شده است و قطعات سنگ صابون و گاهی وسایل مفرقی بدست آمده است.

برای باز دید از این تپه باستانی به دلیل اینکه در در استان کرمان است و گرمای آن شاید برای بعضی ها اذیت آور باشد زمستان را پیشنهاد میکنیم.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: