برج قربان

یکی از زیباترین آثار تاریخی استان همدان برج قربان است که در شهر همدان قرار گرفته است .این بنا دارای  یک برج دوازده ضلعی با نمایی از آجر و دارای گنبدی هرمی شکل میباشد. قسمت  خارجی آن  طاق نماهایی با عمق 15سانتیمتر قرار گرفته است .در این بنا هیچگونه کتیبه ای نوشته نشده است .در روایات تاریخی آمده است که در دوره صفوی فردی بنام قربان به دفاع از شورشیان پرداخته  و در این مکان سنگرگاه  او بشمار می آمده . درزیر برج سردابی قراردارد که در وسط آن سنگ قبری ساده بنا شده است و به همین دلیل به این بنا برج قربان می گویند.