بازار قیصریه اصفهان یکی از مراکز معروف صنایع دستی است.این بازار بزرگ مربوط به دوران صفوی است

بازار قیصریه در زمان صفویان مرکز فروش پارچه های گرانبها بوده و شرکت های خارجی در این بازار مجلل حجره داشته اند

سر در ورودی بازار بزرگ قیصریه با چند تابلوی نقاشی تزیین شده است که در بالاترین قسمت آن مرد تیر انداز با نیم تنه ببر یا شیر و دم اژدها بر کاشی معرق که بیانگر صورت فلکی اصفهان دیده میشود،همچنین ساعت موجود در قلعه پرتغالی های جزیره هرمز پس از فتح آن جزیره به اصفهان آورده شد وبه همراه  ناقوس دیر هرمزدر بالای سر در بازار قیصریه نصب شده است.

سقف داخلی بازار با کاشی هایی به رنگ آبی پوشیده شده است و دیوار سمت راست اروپاییان در حال رقص و آواز  و در دیوار سمت چپ شکار گاهی را به تصویر کشیده است و دیوار روبرویی جنگ شاه عباس با ازبکان را نشان میدهد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: