بازار سنتی کرمانشاه

بازار کرمانشاه متعلق به دوران قاجار و  نزدیک به 150 سال قدمت دارد یکی از ویژگی های این بازار این است که در فصل تابستان  بسیار خنک میباشد .در این بازار چند مسجد و حمام و زورخانه ،کانروانسرا ، انبار ،میدان ، قهوه خانه ،از دوران قدیم برجای مانده است . سراهای متعددی  دربازار کرمانشاه قرار گرفته است مانند:سرای کاشانی، سرای حکیم الدوله، سرای نور، سرای اصفهانی‌ها، سرای وکیل الدوله، سرای خرما فروش‌ها، سرای فراش باشی، سرای عماد الدوله، سرای سنگ تراش‌ها و سرای رنگ رزها دردل این بازار بازارهای دیگری همچون بازار بزاز ها ،زرگرها، بازار سراجها ، بازار علافخانه، بازار ترکها، بازار کلیمی ها  قرارگرفته است.