بازار همدان

بازار سنتی و کاروانسرای استان همدان دارای 36 بازار و کاروانسرا میباشد و متعلق به دوره قاجاریه میباشد  ، معماری آن مربوط به دروه قاجار که به سبک اسلامی طراحی شده  و مساحتش حدودا 30هکتار میباشد. در دوران قاجار سقف این بازار به شکل قوسی بنا شده بود که امروزه آن را تغییر داده اند و به شکل شیروانی و چوبی در آمده است .در قدیم هر یک از دکانها محل فروش کالایی خاص بوده که مردم به راحتی احتیاجات خود را در این محل خریداری می کردند ، اما امروزه مردم هم به تولید کالا و هم به فروش کلا مشغول اند .

از جاذبه های گردشگری این بازار :

-در این بازار چند گرمابه مخصوص بازاریان وجود دارد .

– مردم در این بازار به نانوایی،قهوه خانه ،دکان های بقالی و آشپزی مشغول اند .